Положення про районну МКМР з правової освіти

Рішення 24 сесії Могилів-Подільської районної ради 5 скликання №302 від 18.06.2009 року

"Про Могилів-Подільську районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення"

ПОЛОЖЕННЯ
про Могилів-Подільську районну
міжвідомчу координаційно-методичну раду
 з правової освіти населення

І. Загальні положення

 1. Могилів-Подільська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (надалі − МКМР) є консультативно-дорад­чим органом, що створюється при Могилів-По­дільській районній раді.
 2. Положення про МКМР затверджується рішенням Могилів-Подільської районної ради. Склад МКМР затверджується розпорядженням голови Могилів-Подільської районної ради за погодженням з керівниками органів та установ, представники яких входять до її складу.
 3. До складу МКМР входять керівні працівники виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради, управлінь, відділів та служб Могилів-Подільської районної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (за згодою), закладів освіти і культури, засобів масової інформації, громадських організацій, які є її членами.
 4. Головою МКМР за посадою є заступник голови Могилів-Подільської районної ради; першим заступником голови МКМР − начальник Могилів-Подільського міськрайонного управління юстиції; заступником голови МКМР – заступник голови Могилів-Подільської районної державної адміністрації; відповідальним секретарем – завідувач юридичним сектором виконавчого апарату Могилів-Подільської районної ради.
 5. МКМР у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001, Положенням про Всеукраїнську міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366, обласною Програмою правової освіти населення, затвердженою рішенням Вінницької обласної ради третього скликання від 18 січня 2002 року № 548, Рекомендаціями Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, розпорядженнями голови Могилів-Подільської районної ради, а також цим Положенням.

ІІ. Основні завдання МКМР

 1. Основними завданнями МКМР є:
 • розроблення пропозицій щодо координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань юридичної освіти працівників цих органів, керівників і спеціалістів установ та організацій незалежно від форм власності, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення Могилів-Подільського району, яким потрібні юридичні знання, і взаємодія з громадськими організаціями з цих питань;
 • надання методичної допомоги громадським організаціям, у проведенні роботи щодо підвищення правової культури тих верств населення, які не мають професійної юридичної освіти;
 • розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;
 • вивчення і поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти населення.

ІІІ. Основні напрями діяльності МКМР

 1. МКМР відповідно до покладених на неї завдань:
 • здійснює ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, у засобах масової інформації та вивчає стан правової освіти у навчальних закладах;
 • аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально-виховної роботи;
 • заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання правової освіти: підсумки зазначених вище ознайомлень, аналізів, оглядів-кон­курсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, повідомлення членів МКМР та інших осіб про проведену роботу з правового навчання і виховання тощо.

IV. Повноваження голови, заступника голови,
відповідального секретаря та членів МКМР

 1. Голова, перший заступник, заступник голови, відповідальний секретар та члени МКМР працюють на громадських засадах.
 2. Голова МКМР:
 • координує роботу членів МКМР, здійснює загальний контроль за виконанням рекомендацій, прийнятих МКМР;
 • головує на засіданнях МКМР;
 • підписує документи щодо діяльності МКМР;
 • ініціює перед МКМР розгляд питань щодо залучення до її складу інших представників органів та установ;
 • ініціює проведення позапланових засідань та розгляд додаткових питань;
 • забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності МКМР;
 • відповідно до прийнятого МКМР рішення виходить з поданням щодо введення рекомендацій у дію розпорядженнями голови Могилів-По­дільської районної ради, рішеннями Могилів-Подільської районної ради;
 • здійснює інші дії, що не суперечать законодавству та колу повноважень, визначених цим Положенням.
 1. Перший заступник, заступник голови МКМР:
 • координує роботу МКМР відповідно до розподілу посадових обов’яз­ків, затверджених головою МКМР.
 • у разі відсутності голови МКМР, а заступник – у разі відсутності першого заступника голови МКРМ головує на засіданнях;
 • приймає участь у засіданнях та обговоренні проектів рекомендацій, надає мотивовані пропозиції;
 • надає пропозиції до планів роботи МКМР;
 • ініціює проведення позапланових засідань та розгляд додаткових питань;
 • надає інформацію, необхідну для розгляду питань, передбачених планами роботи МКМР, що стосується компетенції органу, який він представляє;
 • входить до складу робочих груп з підготовки засідань МКМР;
 • контролює виконання рекомендацій з питань, що стосуються компетенції органу, який він представляє;
 • звітує про хід виконання рекомендацій органом, який він представляє;
 • забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності МКМР.
 1. Відповідальний секретар МКМР:
 • за пропозиціями голови, першого заступника, заступника голови, членів МКМР розробляє проекти планів роботи МКМР;
 • розробляє проекти рекомендацій;
 • готує інші документи, які необхідні для проведення засідань МКМР;
 • веде протоколи МКМР;
 • контролює хід реалізації прийнятих МКМР документів та інформує голову МКМР про результати їх виконання;
 • забезпечує здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності МКМР.
 1. Члени МКМР:
 • надають пропозиції до планів роботи МКМР;
 • ініціюють проведення позапланових засідань та розгляд додаткових питань;
 • надають інформацію, необхідну для розгляду питань, передбачених планами роботи МКМР, що стосується компетенції органів, які вони представляють;
 • входять до складу робочих груп з підготовки засідань МКМР;
 • беруть участь у підготовці рекомендацій МКМР;
 • беруть участь у засіданнях та обговореннях проектів рекомендацій, надають мотивовані пропозиції;
 • контролюють виконання рекомендацій з питань, що стосуються компетенції органів, які вони представляють;
 • звітують про хід виконання рекомендацій органами, які вони представляють;
 • вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих МКМР рішень;
 • забезпечують здійснення через засоби масової інформації інформування населення з питань діяльності МКМР.

V. Організація роботи МКМР

 1. Основою в організації діяльності МКМР є планування її роботи.
 2. План роботи МКМР складається з урахуванням пропозицій всіх її членів.
 3. Представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій, засобів масової інформації, які є членами МКМР, надсилають пропозиції до плану роботи з їх мотивованим обґрунтуванням.
 4. Пропозиції мають містити як інформацію щодо переліку питань, які бажано розглянути на засіданнях МКМР, так і інформацію щодо організації правоосвітніх заходів, таких як: ознайомлення, огляди-конкурси, “круглі столи”, конференції тощо, з метою їх реалізації усіма її членами.
 5. Відповідальним секретарем МКМР опрацьовуються всі пропозиції та складається проект плану роботи.
 6. Проект плану роботи МКМР складається на рік та виноситься до розгляду та обговорення на підсумковому її засіданні. Після обговорення, внесення відповідних змін та доповнень проект плану роботи в останній редакції подається на затвердження голові МКМР.
 7. План роботи складається з двох частин: питання організаційної та методичної роботи.
 8. До організаційної частини входять: питання, що розглядатимуться на засіданнях; дата проведення засідань; перелік членів МКМР, відповідальних за підготовку запланованих до розгляду питань.
 9. Планом роботи може бути передбачено проведення виїзних засідань МКМР із зазначенням місця їх проведення.
 10. До методичної частини входять: перелік правоосвітніх заходів, які планують організувати члени МКМР, серед яких семінари з викладачами правових дисциплін, “круглі столи”, правові вікторини, брейн-ринги для школярів, студентської молоді, прес-конференції для місцевих засобів масової інформації; організація роботи правових клубів, виїзних консультаційних пунктів для надання безкоштовної правової допомоги малозабезпеченим верствам населення; правові огляди-конкурси серед школярів, навчальних закладів, бібліотек, засобів масової інформації; здійснення вивчень, узагальнень правоосвітньої діяльності навчальних закладів, підприємств, установ, організацій, розроблення та затвердження методичних рекомендацій.
 11. Питання методичної роботи також включають конкретні заходи, коло відповідальних осіб за проведення запланованих правоосвітніх заходів, терміни їх виконання.
 12. У разі необхідності проведення позапланового засідання чи внесення до розгляду на запланованому засіданні МКМР додаткового питання, член МКМР, який ініціює проведення позачергового засідання (розгляду додаткового питання), узгоджує це питання із головою МКМР. При цьому ним повинна бути надана доповідна записка на ім’я голови МКМР з відповідним мотивуванням. Якщо головою МКМР надано згоду на проведення позапланового засідання (розгляду додаткового питання), його проведення не повинно заміняти передбачене планом засідання чи питання.
 13. План роботи МКМР має бути виконаний у повному обсязі. За наявності об’єктивних причин, що зумовлюють неможливість розгляду запланованого питання, вони повинні бути відображені у протоколі засідання МКМР.
 14. Основною формою роботи МКМР є засідання, які проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал відповідно до плану роботи, що розробляється на рік та затверджується на засіданні МКМР.
 15. Засідання МКМР є повноважним, якщо на ньому присутня більшість її членів.
 16. Для участі на засідання МКМР можуть запрошуватися за згодою її членів в установленому порядку науковці, студенти-правники, практикуючі юристи, спеціалісти різних галузей права, які не є членами МКМР.
 17. Рішення МКМР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови МКМР.
 18. МКМР приймає рішення у формі рекомендацій.
 19. У разі необхідності можуть проводитися виїзні засідання МКМР.
 20. МКМР організовує свою роботу по секціях.
 21. Положення по секціях та їх склад затверджується головою МКМР.
 22. МКМР здійснює свою діяльність на засадах гласності, її завдання і проведені заходи висвітлюються у засобах масової інформації.
 23. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності МКМР у межах своєї компетенції здійснює виконавчий апарат Могилів-Подільської районної ради.

VI. Підготовка та проведення засідань МКМР

 1. Підготовка до засідання МКМР.
 2. Проведенню засідання МКМР передує відповідна підготовка з передбачених планом (або внесених додатково) питань, яка полягає у вивченні фактичного стану справ з кола питань, що розглядатимуться; зборі додаткової інформації; узагальнені всіх отриманих матеріалів.
 3. Підготовку до проведення засідання МКМР здійснюють її члени та відповідальний секретар. У разі потреби (якщо питання, що виноситься на розгляд, стосується діяльності кількох органів, представники яких входять до складу МКМР) створюється робоча група. До участі в її роботі так само як і для участі в засіданні МКМР можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти різних галузей знань, науковці, студенти, практикуючі юристи, які не є членами МКМР.
 4. Робоча група проводить вивчення (ознайомлення) стану навчально-виховної, культурно-освітньої, інформаційної роботи у визначеній сфері діяльності, за підсумками якого складається довідка. В ній відображається фактичний стан справ, вносяться пропозиції щодо удосконалення правоосвітньої та виховної роботи або розповсюдження позитивного досвіду роботи.
 5. Члени МКМР, до компетенції яких відноситься питання, що готується до розгляду, подають відповідальному секретарю МКМР детальну та вичерпну інформацію щодо нього.
 6. Крім цього, у разі необхідності членами МКМР та відповідальним секретарем можуть робитись запити щодо надання інформації з передбаченого кола питань до інших органів та установ.
 7. Після завершення підготовчої роботи голова МКМР за поданням відповідального секретаря призначає дату та час засідання МКМР, визначає доповідачів, регламент, послідовність розгляду питань тощо.
 8. Перед проведенням засідання вирішується питання про склад осіб, запрошених до участі в ньому. У виключних випадках можлива зміна чинного члена МКМР на особу, яка відповідно до розподілу функціональних повноважень в органі, що представлений в складі МКМР, виконує його обов’язки в разі відсутності.
 9. Для проведення засідання відповідальний секретар МКМР складає пакет документів для голови та її членів, а саме: регламент засідання, порядок денний, проект рекомендацій.

Проект рекомендацій членам МКМР надається безпосередньо перед засіданням.

 1. Відповідальним секретарем МКМР направляються запрошення (за підписом голови МКМР) на засідання членам МКМР, керівникам зацікавлених установ, організацій, до якого додається порядок денний засідання.
 2. Проведення засідання МКМР.
 3. Засідання МКМР відкриває і веде голова МКМР або за його дорученням перший заступник, заступник голови МКМР.
 4. Відповідальний секретар веде протокол засідання МКМР, який підписується ним і головою МКМР.
 5. По кожному питанню заслуховуються кілька виступаючих, які окреслюють проблему з різних точок зору, пропонують шляхи їх вирішення. Проект рекомендацій обговорюється. За результатами обговорення можливе надання додаткових пропозицій як членами МКМР, так і особами, присутніми на засіданні.
 6. Після обговорення проекту рекомендацій з кожного питання приймається рішення шляхом голосування.
 7. Опрацьовані відповідальним секретарем МКМР з урахуванням наданих під час обговорення пропозицій, зауважень та затверджені головою МКМР письмові рекомендації надсилаються членам МКМР, зацікавленим установам та організаціям для їх реалізації та використання в роботі.

VII. Контроль за реалізацією рекомендацій МКМР

 1. Відповідальний секретар МКМР контролює хід реалізації прийнятих рекомендацій.
 2. На підсумковому засіданні МКМР члени МКМР звітують про роботу, проведену органом, який вони представляють, щодо реалізації рекомендацій МКМР.

При цьому відповідальному секретарю МКМР доцільно надіслати її членам листи-нагадування, а у разі необхідності окремо всі рекомендації, що надавались МКМР упродовж року кожному конкретному органу.

 1. Відповідальний секретар МКМР перед проведенням підсумкового засідання МКМР узагальнює всю інформацію про стан виконання рекомендацій та проведену роботу її членами. Зазначена інформація заслуховується на підсумковому засіданні та у разі необхідності (недостатності проведеної роботи, відсутності позитивних зрушень та результатів) приймається рішення про вжиття додаткових заходів.
 2. Крім того, якщо у рекомендаціях МКМР зазначені конкретні терміни їх виконання та звітності, відповідальним секретарем МКМР направляється відповідний запит щодо надання інформації у вказані строки.
 3. При закінченні терміну виконання рекомендацій, установа (організація), яка представлена у МКМР, що відповідає за їх реалізацію, повинна подати голові МКМР інформацію з цього питання. Голова МКМР ознайомлюється з наданою інформацією, приймає рішення з цього питання (заслухати досвід правоосвітньої роботи, розглянути повторно для вжиття додаткових заходів тощо) та переадресовує відповідальному секретарю МКМР з відповідним мотивуванням.
 4. При неподанні інформації або поданні неповної, недостовірної інформації членом МКМР зобов’язана ознайомитися зі станом роботи, а при необхідності − заслухати це питання в порядку контролю.
 5. Якщо заходи, вжиті членами МКМР, не дають кінцевого позитивного результату, голова МКМР приймає рішення щодо розгляду цього питання органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування. У виключних випадках відповідно до прийнятого рішення голова МКМР виходить з поданням щодо введення рекомендацій МКМР у дію актами органів виконавчої влади, місцевого самоврядування.

VIII. Організація діловодства МКМР

 1. Ведення діловодства забезпечує відповідальний секретар МКМР з правової освіти населення.
 2. Матеріали МКМР окрім документів, що регламентують її діяльність, складаються також із поточної документації.
 3. Поточна документація МКМР умовно поділяється на три блоки: матеріали, пов’язані з плануванням роботи МКМР; матеріали проведення засідань МКМР; матеріали щодо практичної реалізації рекомендацій МКМР.
 4. До матеріалів, пов’язаних з плануванням роботи обласної МКМР належать: річний план роботи МКМР; плани заходів, розроблених на виконання рекомендацій, що прийняті МКМР; пропозиції членів МКМР до річного плану роботи.
 5. До матеріалів проведення засідань МКМР належать: регламент засідання, порядок денний; протокол засідання МКМР; Рекомендації, прийняті на засіданні МКМР; тексти доповідей, виступів (їх проекти); листи членам МКМР щодо участі у засіданнях, з направленням прийнятих рекомендацій; списки членів МКМР, присутніх на засіданні, та запрошених осіб.
 6. До матеріалів щодо практичної реалізації рекомендацій МКМР належать: довідки про вивчення (ознайомлення) стану правоосвітньої роботи у навчальних закладах, на підприємствах, в установах, організаціях, робота яких розглядається на засіданні МКМР; узагальнення позитивного досвіду правоосвітньої діяльності, методичні рекомендації, схвалені МКМР; інформація членів МКМР про стан реалізації прийнятих рекомендацій.

ІХ. Звітність МКМР

 1. Могилів-Подільська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення підзвітна та підконтрольна Вінницькій обласній міжвідомчій координаційно-методичній раді з правової освіти населення.
 2. Вінницька обласна МКМР з правової освіти населення здійснює методичне керівництво діяльністю Могилів-Подільської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
 3. Могилів-Подільська міська міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення надає звітну інформацію про хід виконання рекомендацій Вінницької обласної, Всеукраїнської МКМР з правової освіти населення для її розгляду на підсумковому засіданні Вінницької обласної МКМР.