Регламент Могилів-Подільської районної ради 6 скликання

Затверджено
рішенням 2 сесії районної ради
                                                                                         від 01.12.2015р.  № 3
 

Регламент районної ради 7 скликання

зі змінами, внесеними:

- Рішенням 4 сесії районної ради від 28.01.2016 р. № 34 "Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії районної ради 7 скликання від 1 грудня 2015 року № 3" )
- Рішенням 17 сесії районної ради 7 скликання від 27.06.2017 № 293 " Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради 7 скликання" 
 
 
Глава 1

Загальні положення

Стаття 1. Районна рада.

Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ у межах повноважень, визначених Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні",,,Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування” іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, селищною радами.

Стаття 2. Діяльність районної ради.

Діяльність районної ради ґрунтується на колективному вільному обговоренні і вирішенні питань, віднесених до її компетенції, законності, гласності, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, відпові­дальності та звітності перед радою уповноважених нею органів, вибраних чи призначених посадових осіб, широкому залученні громадян до управління суспільними справами, реалізації волі виборців через своїх депутатів і безпосередню їхню участь у формуванні і діяльності ради, взаємодії з громадськими організаціями,політичними партіями, органами місцевого самоврядування, дотриманні принципу поєднання місцевих і державних інтересів.

Порядок формування і організація діяльності районної ради, її органів, депутатів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про доступ до публічної інформації”, іншими законами, а також  цим Регламентом.

Стаття 3.   Місце проведення та мова ведення засідань районної ради.

1. Районна рада проводить пленарні засідання у сесійній залі ради (м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка, 1) або в іншому місці, визначеному головою або заступником голови ради за погодженням з президією ради.

2. Пленарні засідання ради можуть також проводитися в іншому місці за рішенням ради, прийнятим на її засіданні більшістю депутатів від загального складу районної ради у встановленому цим Регламентом порядку.

3. Пленарні засідання ради ведуться українською мовою.

4. Промовець, що не володіє державною мовою, може виступати іншою мовою.

Стаття 4. Встановлення Державного прапора України та Прапора  Могилів-Подільського району.

1. На будинку, де розміщується районна рада, встановлюється постійно піднятий Державний прапор України.

2. На час пленарних засідань районної ради Державний прапор України встановлюються у сесійному залі ради.

Стаття 5. Зміни і доповнення до Регламенту.

Зміни і доповнення до Регламентуприймаються районною радою за пропозицією голови ради, президії ради, постійних комісій, депутатів чи  депутатських фракцій.   

 Стаття 6. Основні терміни, використані в цьому Регламенті.

В цьому Регламенті і розпорядчій частині рішень районної ради, постійних комісій та президії вживаються такі терміни:

-рада – Могилів-Подільська районна рада;

-сесія - сесія Могилів-Подільської районної ради;

-загальний склад - загальний склад депутатів Могилів-Подільської районної ради;

-депутат - депутат Могилів-Подільської районної ради;

-голова ради - голова Могилів-Подільської районної ради;

-заступник голови - заступник голови Могилів-Подільської районної ради;

-постійна комісія - постійна комісія Могилів-Подільської районної ради;

- президія - президія Могилів-Подільської районної ради;

- контрольна комісія - тимчасова контрольна комісія Могилів-Подільської ради;

-регламент - Регламент Могилів-Подільської районної ради;

- вибрати - віддати перевагу комусь для виконання певних повноважень;

-призначити - затвердити напосаду, вмінити певні обов’язки;

- депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території району, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції;

- депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

- депутатське запитання – це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється і рішення по ньому не приймається;

- уповноважений суб’єкт – особа чи орган, які відповідно до частини дванадцятої статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» мають право вносити пропозиції щодо питань для розгляду радою;

– районна державна адміністрація – Могилів-Подільська районна державна адміністрація.

Інші терміни використовуються згідно з їх загальноприйнятими нормативами, утвердженими значеннями, що не допускають подвійного тлумачення.

Глава 2

Сесії ради

Стаття 7. Сесійна форма роботи ради. Скликання першої сесії ради.

Районна рада проводить свою  роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

Першу сесію новообраної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.Інформація з цього питання приймається до відома.

З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.

До прийняття регламенту чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв в попередньому скликанні.

Стаття 8. Сесії ради.

1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. У разі немотивованої відмови голови ради, або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради.

Сесія ради може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

У випадках, якщо сесія ради не скликається головою ради чи заступником голови ради у строки, передбачені цим Регламентом, на вимогу суб’єктів, зазначених в даній статті, сесія може бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до депутатів і населення через засоби масової інформації не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії.

4. Депутат районної ради отримує у виконавчому апараті, як правило не пізніше ніж за 3 дні до пленарного засідання ради, матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії.

5. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні депутати України, депутати обласної ради, представники органів державної виконавчої влади, об’єднань громадян, уповноважені представники колективів, політичних фракцій, працівники засобів масової інформації та інші запрошені.

6. На закритому засіданні Ради має право бути присутнім прокурор району, а також посадові особи, присутність яких, за рішенням ради, необхідна для розгляду відповідного питання.

7. Кількість і категорії осіб, які не є депутатами і запрошуються на сесію, визначає голова ради за погодженням з президією районної ради. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про осіб, які офіційно запрошені на сесію ради.

8. Запрошені особи не мають права, без дозволу голови та депутатів районної ради, втручатися в роботу сесії і зобов'язані утримуватися від схвалення чи незгоди. Уразі невиконання цих вимог, вони за пропозицією головуючого на сесії, можуть бути позбавлені права бути присутніми в залі засідань.

9. Гласність роботи ради забезпечується Комунальним підприємством “Могилів-Подільською районною телерадіокомпанією “Об’єктив” та повідомленнями в інших засобах масової інформації.

(п. 9. викладено в редакції зг. Рішення районної ради від 27.06.2017 р. № 293 "Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання")

Редакція друкованого органу, телерадіокомпанія мають право акредитувати своїх представників при раді. Виконавчий апарат районної ради сприяє акредитованим представникам засобів масової інформації, заздалегідь повідомляє їх про час проведення і порядок денний сесії ради, засідань постійних комісій, знайомить їх з матеріалами, що підготовлені для депутатів.

Стаття 9. Планування роботи ради.

1. Діяльність ради проводиться відповідно до річних планів, які затверджуються радою.

План роботи ради визначає головні напрями діяльності районної ради та її органів, організаційні форми вирішення поставлених завдань та містить перелік основних організаційних та масових заходів та виконавців.

2. Проект плану роботи ради розробляється у постійних комісіях ради, підрозділах виконавчого апарату районної ради з урахуванням пропозицій депутатів, депутатських груп та фракцій, органів місцевого самоврядування.

3. У план роботи ради на рік обов’язково включаються такі питання:

1) контроль за виконанням доручень виборців, депутатських запитів, планів роботи та рішень ради;

2) звіти підзвітних, підконтрольних раді посадових осіб.

4. Організація виконання плану роботи ради покладається на постійні комісії ради та виконавчий апарат. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

5. Плани роботи постійних комісій ради складаються на поточний рік і затверджуються на засіданні постійних комісій ради. Плани роботи постійних комісій ради можуть коригуватись у випадку включення до них позапланових питань за дорученням районної ради, голови та заступника голови районної ради, за пропозицією членів постійних комісій ради, інших депутатів районної ради.

6. Контроль за формуванням і виконанням планів роботи постійних комісій ради покладається на заступника голови районної ради, який один раз на рік інформує районну раду про виконання постійними комісіями ради планів роботи, оцінює ефективність роботи постійних комісій ради, вносить відповідні пропозиції.

Стаття 10. Позачергова сесія.

1.Для розгляду невідкладних питань чи надзвичайних ситуацій скликається позачергова сесія ради.

2.Позачергова сесія скликається головою ради за власною ініціативою, за ініціативою не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації.

3.Пропозиція і обґрунтування щодо необхідності скликання позачергової сесії подаються в письмовій формі голові ради з переліком питань, що пропонуються для розгляду.

4.Розпорядження голови ради про скликання позачергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три дні до її відкриття, а у виняткових випадках - за один день.

5.Матеріали до позачергової сесії видаються депутатам при реєстрації.

Стаття 11. Правомочність сесії.

1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

2. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за годину до відкриття пленарного засідання ради. Реєстрація також може проводитись перед голосуванням і після перерви перед кожним засіданням ради.

3. Депутат, який з поважних причин не може взяти участь у засіданні сесії чи у засіданні постійної комісії, повинен завчасно повідомити про це працівників виконавчого апарату районної ради, про що ними в окремому журналі робляться відповідні відмітки та доповідається голові ради чи голові постійної комісії.

4. Якщо відкриття пленарного засідання, за даними реєстрації, неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів, головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання до однієї години, або переносить його на інший час.

5. В разі вимоги депутатської фракції, групи перед проведенням голосування щодо прийняття проектів рішень, головуючий проводить, з залученням членів лічильної комісії, перевірку кількості депутатів, присутніх на засіданні ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку з відсутністю на засіданні необхідної кількості депутатів, головуючий відкладає засідання до однієї години, або закриває його.

6. У випадку, коли не всі питання порядку денного сесії були розглянуті, проводяться  наступні пленарні засідання ради.

Стаття 12. Формування порядку денного сесії.

1.Пропозиції з питань порядку денного можуть офіційно вноситися головою ради, постійними комісіями, депутатами, районною державною адміністрацією, а також селищною та сільськими радами, районними організаціями та службами.

2.Проект порядку денного сесії готується головою ради, з урахуванням пропозицій, поданих постійними комісіями районної ради, і попередньо розглядається на засіданні президії.

3.Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали і проекти рішень з питань, які вносяться на розгляд ради, готуються постійними комісіями, депутатами, що їх внесли, районною державною адміністрацією, або комісією, яку утворює голова районної ради для підготовки конкретного питання.

4.При підготовці питань, що вносяться на розгляд ради, при необхідності, проводиться перевірка стану справ в органах рад, на підприємствах, в організаціях та установах. З найбільш важливих питань, за рішенням ради, вивчається думка виборців.

5.Матеріали і проекти рішень ради, а також пропозиції і зауваження до них, в обов’язковому порядку, попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями.

6. Для включення до переліку питань, які пропонується розглянути на сесії, у загальний відділ виконавчого апарату районної ради подаються для реєстрації та передачі на розгляд голові районної ради або його заступнику такі документи:

  • лист-клопотання про необхідність розгляду питання на сесії;

- проект рішення з нормативним обґрунтуванням, списком авторів проекту рішення, пропозицією щодо доповідача на пленарному засіданні та  завізований керівником управління, установи, організації,  що ініціює його внесення, і погоджений із зацікавленими установами, організаціями;

  • пояснювальна записка, яка має містити :

1) обґрунтування необхідності прийняття проекту рішення, цілей, завдань і основних його положень та місця в системі законодавства;

2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування рішення після його прийняття;

3) інші відомості необхідні для розгляду проекту рішення.

  • текст проекту рішення, пояснювальної записки подається в паперовому вигляді та в електронному вигляді на компакт-диску  або через засоби електронної пошти;
  • до проекту рішення про затвердження районної програми подається експертний висновок управління економіки та фінансового управління районної державної адміністрації.
  • до проекту рішення, реалізація якого вливає на видаткову та/або дохідну частину районного бюджету, додається фінансово-економічне обґрунтування(розрахунок розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат. Якщо реалізація проекту рішення не впливає на видаткову та/або дохідну частину районного бюджету, про це зазначається в пояснювальній записці.

Проекти рішень, підготовлені Могилів-Подільською районною державною адміністрацією, вносяться за поданням голови районної державної адміністрації або особи, що виконує її обов’язки, з візами першого заступника, профільних заступників, керівників управлінь, відділів, секторів, служб сфери діяльності яких вони стосуються.

7. Після реєстрації і розгляду головою ради чи його заступником, матеріали передаються на опрацювання постійній комісії чи кільком постійним комісіям ради. При цьому встановлюється термін розгляду в комісіях і підготовки висновків з внесеного питання та проекту рішення, про що повідомляється ініціатору.

8. Постійна комісія, за дорученням голови ради або його заступника, на своєму засіданні розглядає проект рішення та пропозиції до нього у присутності ініціаторів розгляду цього питання. При необхідності, постійна комісія може створювати робочу групу із залученням відповідних фахівців для вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та їх посадових осіб (з питань віднесених до компетенції ради). Постійна комісія має право внести зміни до проекту рішення, а також підготувати свій проект рішення.

Повернення проекту рішення ініціатору на доопрацювання здійснюється через загальний відділ виконавчого апарату районної ради, з додержанням вимог нормативних актів щодо організації реєстрації та проходження документів, на підставі рішення постійної комісії з чітким визначенням пропозицій, зауважень та зазначенням терміну передачі його до комісії.

За дорученням голови ради, його заступника, голів постійних комісій виконавчий апарат ради проводить попередню експертизу поданих проектів рішень, матеріалів, пропозицій і зауважень до них.

Після розгляду матеріалів на засіданні комісії, не пізніше як за 25 робочих днів, проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд пленарного засідання сесії районної ради та президії подаються в загальний відділ виконавчого апарату районної ради. Крім раніше зазначених документів, також додаються:

- витяг з протоколу засідання постійної комісії з рекомендаціями стосовно питань, що розглядаються;

- регламент щодо розгляду питань;

- пропозиції щодо доповідача;

- список осіб, які пропонуються для запрошення на пленарне засідання;

      - картка розсилки.

9. Проекти рішень, після їх розгляду постійними комісіями, візуються в такій послідовності:

- голови відповідних постійних комісій;

- начальники відділів: загального, організаційного, фінансово-господарського (при необхідності);

- завідувач юридичним сектором;

- керуючий справами виконавчого апарату районної ради;

- заступник голови районної ради;

У випадку внесення змін та доповнень до проекту рішення, візування проводиться повторно в тій же послідовності.

У випадку незгоди зазначених осіб з редакцією окремих пунктів проекту рішення, вони візують проект з відповідним записом та подають письмові висновки, а також зауваження, зміни та доповнення, які озвучуються доповідачами у сесійній залі.

Проекти рішень обов’язково візуються керівником установи чи організації, який ініціює розгляд питання та забезпечуватиме виконання прийнятого рішення.

10.Проекти рішень ради, при необхідності, за розпорядженням голови ради можуть бути передані  селищній та сільським радам або в засоби масової інформації для попереднього обговорення серед населення

11. З врахуванням висновків комісії (комісій), голова ради приймає рішення про включення питання до порядку денного сесії або мотивує його відхилення.

12. До порядку денного можуть бути включені проекти рішень, які оприлюднені у встановленому Законом України „Про доступ до публічної інформації” порядку не пізніше, як за 20 робочих днів до розгляду їх на пленарному засіданні сесії районної ради,за виключенням проектів рішень які виносяться на розгляд позачергової сесії.

13. Порядок денний сесії затверджується радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів депутатів, які беруть участь у роботі сесії.

Питання розглядаються в такій послідовності, в якій їх включено до порядку денного пленарного засідання сесії. Головуючий на засіданні може, за згодою депутатів, об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного одного рішення».

Стаття 13. Розгляд радою питання в порядку місцевої ініціативи.

Порядок внесення та розгляду радою на пленарному засідання питання в порядку місцевої ініціативи визначається Положенням про місцеві ініціативи у Могилів-Подільському районі, що затверджується районною радою.

Стаття 14. Порядок проведення засідання.

1.Засідання ради відкриває, веде і закриває голова або його заступник, а в разі неможливості чи відмови їх від виконання цих функцій - один із депутатів за рішенням ради.

2.Засідання ради розпочинається о 10-й годині і закінчується о 18-й годині, включаючи перерви на 15 хвилин через кожні дві години роботи, якщо радою не буде прийняте інше рішення.

3. Засідання ради транслюються онлайн в мережі Інтернет.

4.На початку чергової сесії, ще до обговорення її порядку денного, голова ради або його заступник інформує депутатів про роботу ради, депутатів, про реалізацію запитів депутатів та з інших питань, а також дає відповіді на запитання депутатів.

Обговорення цих повідомлень не проводиться. На запитання і відповіді відводиться до 20 хвилин.

5.За пропозицією головуючого на пленарному засіданні, за ініціативою однієї п’ятої від присутніх депутатів або депутатської фракції рада може прийняти рішення про проведення позачергової перерви тривалістю до 30 хвилин.

Якщо на засіданні виникає безлад або порушується порядок ведення засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. В цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хвилин.

Пропозиції щодо зупинення пленарного засідання ради вносяться головою районної ради, постійною комісією ради або депутатами ради. Одночасно з рішенням про зупинення пленарного засідання більшістю голосів приймається рішення про час поновлення пленарного засідання.

6.Головуючий на сесії:

-забезпечує дотримання законодавчих актів України і цього Регламенту;

-керує засіданням ради, слідкує за дотриманням кворуму сесії і прийнятого порядку денного;

-надає слово доповідачам, співдоповідачам і виступаючим на сесії в порядку надходження їх заявок; у разі порушень виступаючими регламенту має право його попередити або позбавити слова;

- надає слово для виступу з обговорюваних питань особам, які запрошені на сесію і записалися для виступу. При цьому депутати мають право на першочерговість виступу;

- при необхідності змінює черговість надання слова виступаючим згідно з цим Регламентом;

- може, за погодженням з депутатами, продовжити час для виступів, а також мотивовано змінити їх черговість;

- оголошує письмові запити, звернення, особисті заяви і довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань і довідок, а також зауважень з приводу ведення сесії і порядку, передбаченого цим Регламентом;

- проводить голосування з питань, що потребують прийняття рішення сесії, і оголошує його результати;

- дає доручення стосовно забезпечення роботи ради робочим органам сесії, працівникам виконавчого апарату ради;

- має право позбавити участі в засіданні запрошену особу, яка не є депутатом, за порушення порядку;

- підписує протокол засідання сесії;

- організує проведення консультацій з постійними комісіями, депутатськими фракціями для подолання розбіжностей та вирішення інших питань, що виникають в ході роботи сесії.

Головуючий на сесії сприяє співпраці, зближенню позицій сторін з питань, що розглядаються, досягненню взаємоузгоджених рішень.

Стаття 15. Регламент роботи сесії.

1.Час для доповіді на сесії встановлюється в межах до 40 хвилин. В окремих випадках цей час може бути збільшено. Час для співдоповідей, інформацій - до 15 хвилин. Для виступів у дебатах надається до 7 хвилин, для внесення депутатського запиту, довідок, запитань, повторних виступів - до 3 хвилин.

Для відповідей на запитання доповідачам відводиться до 10 хвилин, співдоповідачам - до 5 хвилин.

За проханням депутатів для виступів з мотивів голосування, інших процедурних питань надається до 1 хвилини.

Перед завершенням роботи сесії відводиться час до 30 хвилин, для виступів депутатів ради з короткими заявами і повідомленнями. Дебати при цьому не відкриваються. За вимогою депутата стосовно його заяви, може прийматися протокольне доручення.

Перед початком дебатів для кожного питання, виходячи з кількості бажаючих виступити, встановлюється граничний час. Після закінчення цього часу, дебати припиняються, якщо рада не прийняла іншого рішення.

2.Прохання щодо надання слова для виступів в дебатах з обговорюваних питань подаються в секретаріат сесії письмово. На запис­ках секретаріат проставляє час надходження і передає їх головуючому на сесії.

Запис на виступ з питання „Різне” здійснюється після оголошення на засіданні про перехід до розгляду цього питання. Черговість виступів встановлюється секретаріатом без урахування належності депутатів до депутатських фракцій чи постійних комісій районної ради.

Без запису на виступ, з місця, може надаватись слово для обґрунтування пропозицій або правок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат або представник іншого суб’єкта права ініціативи.

Без запису на виступ, з місця, за усним зверненням депутата перед оголошенням припинення обговорення, слово надається:

1.     з мотивів голосування;

2.     для оголошення процедурного питання;

3.     для репліки;

4.     для внесення окремої думки депутата.

3.Депутатам, які виступають від постійних комісій і депутатських фракцій, груп слово надається обов’язково до припинення дебатів.

4.Голова ради, його заступник, голова постійної і тимчасової комісії з питань своєї компетенції, мають право взяти слово для виступу в будь-який час, але не більше 5-ти хвилин. Продовження часу допускається лише за згодою більшості присутніх депутатів.

5.Усі, кому надано головуючим слово, виступають на сесії з використанням мікрофону, в іншому випадку виступ не вноситься до протоколу сесії.

6.Депутат з одного питання може виступити більше двох разів лише за згодою сесії. Допускається передача права на виступ іншому депутату. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище, ім’я, по батькові. Виступаючий на сесії не може вживати у своїй промові некоректні вислови, закликати до протизаконних і насиль­ницьких дій. У таких випадках головуючий зобов’язаний попередити виступаючого. Після другого попередження депутат позбавляється слова і права для наступного виступу.

Якщо оратор перевищив відведений йому для виступу час, виступає не по суті обговорюваного питання, головуючий після одного поперед­ження позбавляє його слова.

7.При розгляді радою питань соціально-економічного розвитку району, районного бюджету, делегованих повноважень районній державній адміністрації, звітів про їх виконання обов'язко­во заслуховуються доповіді, співдоповіді і проводиться їх обгово­рення.

8.З усіх питань державного, адміністративного, господарського і соціально-культурного будівництва, що розглядає рада, як правило, заслуховується співдоповідь відповідної постійної комісії чи кількох постійних комісій ради, якщо постійна комісія не виступає з доповіддю з даного питання.

9.Дебати з обговорюваного питання припиняються за рішенням ради. Перед цим головуючий інформує депутатів про кількість бажаючих взяти участь в обговоренні і кількість тих, хто виступив.

Після припинення виступів доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово до 5 хвилин.

Депутатові після закінчення дебатів за його проханням може бути надано слово для внесення конкретних пропозицій.

Депутати з обговорюваного питання можуть передати головуючому записки із своїми пропозиціями та зауваженнями, які додаються до матеріалів сесії і розглядаються по суті.

Тексти виступів депутатів, які з різних причин не взяли участь в обговоренні, за їх бажанням додаються до матеріалів протоколу сесії.

Контроль за розглядом і реалізацією пропозицій та зауважень здійснюється головою ради.

Стаття 16. Рішення сесій.

1.Рішення районної ради, з будь-якого питання приймається на пленарному засіданні сесії після його обговорення.

Рішення районної ради, з окремих питань, може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден з депутатів, присутніх на пленарному засіданні, не заперечує проти цього.

Рішення районної ради не повинно суперечити Конституції України і чинному законодавству.

2.Рішення ради з кожного питання приймається на пленарному засіданні.

3.Проект рішення ради спочатку приймається за основу. Якщо проект, внесений ініціаторами розгляду питання, не набрав необхідної кількості голосів, то при наявності альтернативних проектів з одного питання вони ставляться на голосування в порядку надходження.

У випадку, коли жоден з проектів не набрав необхідної кількості голосів, сесія утворює узгоджувальну комісію у складі прихильників усіх проектів для вироблення компромісного варіанту. При необхідності, для роботи узгоджувальної комісії, може оголошуватися перерва в роботі сесії.

4.Пропозиції, доповнення, зміни і зауваження до проекту рішення, а також до програм, заходів і т.п., що приймаються, подаються секретаріату сесії в письмовій формі з підписом депутата. Ці пропозиції голосуються тільки після того, як проект рішення буде прийнятий за основу.

Кожна поправка голосується окремо. Якщо ж з одного питання внесено кілька поправок, то голосуються ті з них, прийняття чи відхилення яких знімає питання про інші поправки.

Якщо автор поправки наполягає на виступі, головуючий надає йому слово часом до 3 хвилин.

Після голосування усіх поправок, голосується кожний пункт чи стаття, або проект рішення в цілому.

5.Головуючий на сесії має право в будь-який час обговорення за власною ініціативою і у власній редакції ставити обговорюване питання на рейтингове голосування.

Стаття 17. Скорочене обговорення питань порядку денного.

1. За процедурним рішенням, прийнятим більшістю від загального складу ради, районна рада ухвалює рішення за скороченою процедурою.

2. Скорочене обговорення включає:

1) виступ головуючого на пленарному засіданні щодо проекту рішення;

2) виступ ініціатора проекту рішення (за умови, якщо на цьому наполягає профільна постійна комісія ради);

3) виступ голови профільної постійної комісії ради.

3. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на пленарному засіданні ради надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів.

Стаття 18. Порядок прийняття рішень сесій.

1. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами  пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". На офіційному веб-сайті районної ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради".

(п. 1. викладено в редакції зг. Рішення районної ради від 21.01.2016 р. № 34 ""Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії районної ради 7 скликання від 1 грудня 2015 року № 3")

2.Перед початком відкритого голосування, головуючий оголошує кількість пропозицій, що голосуються, уточнює їх зміст, нагадує, якою кількістю голосів (чи від загальної кількості депутатів, чи від кількості присутніх на сесії депутатів) може бути прийнято рішення.

Голосування з процедурних питань може проводитися без підрахунку голосів - за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

При голосуванні з одного питання кожний депутат ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї або ж утримується при голосуванні.

Після остаточного підрахунку голосів, головуючий на сесії оголошує результати голосування (рішення прийнято чи відхилено).

3. Таємне голосування обов’язково проводиться при виборах голови, заступника голови районної ради, при прийнятті рішення про недовіру голові районної державної адміністрації та внесенні до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо голови районної державної адміністрації.

(п. 3. викладено в редакції зг. Рішення районної ради від 21.01.2016 р. № 34 ""Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії районної ради 7 скликання від 1 грудня 2015 року № 3")

4. Час і місце таємного голосування, порядок його проведення визначаються лічильною комісією, згідно з цим Регламентом і оголошуються головою лічильної комісії. Видача бюлетенів здійснюється безпосередньо перед голосуванням.

Бюлетені для таємного голосування є документами суворої звітності, виготовляються під контролем лічильної комісії в певній кількості.

У разі, коли на посаду голови районної ради претендує кілька кандидатів, їх прізвища, імена і по батькові вносяться у бюлетень для таємного голосування в алфавітному порядку. Праворуч проти прізвища кожного кандидата розташовується порожній квадрат. Після переліку прізвищ кандидатів зазначається "не підтримую жодного кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування з виборів заступника голови районної ради вноситься прізвище, ім’я, по батькові кандидата, праворуч проти нього розташовується порожній квадрат.

Нижче цього зазначається "не підтримую кандидата" і праворуч розташовується порожній квадрат.

У бюлетень для таємного голосування про проект рішення ради вноситься запис "підтримую рішення" і праворуч - порожній квадрат, нижче - запис "не підтримую рішення" і праворуч проти цього запису порожній квадрат.

На кожному бюлетені мають бути підпис голови лічильної комісії, заступника, секретаря, решти членів лічильної комісії і печатка районної ради (при виборах голови районної ради печать районної виборчої комісії).

5.Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому визначається місце видачі виборчих бюлетенів і встановлюються кабіни для таємного голосування, виборча скринька таким чином, щоб депутати, при підході до неї, обов’язково проходили через кабіни.

Депутат пред’являє лічильній комісії посвідчення, отримує виборчий бюлетень і розписується у реєстрі депутатів районної ради.

На бюлетенях забороняється робити будь-які позначки, за якими можна було б визначити депутата.

Заповнення бюлетеня депутатом проводиться у кабіні для таємного голосування. У квадраті проти прізвища кандидата, за якого голосує депутат, робиться позначка. У разі не підтримання кандидата (жодного з кандидатів), депутат робить позначку в квадраті проти слів "не підтримую жодного з кандидатів", "не підтримую кандидата".

Аналогічно заповнюється бюлетень при таємному голосуванні проекту рішення ради.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, в яких постановлено більше, ніж одну позначку, в яких не поставлено жодної позначки.

6.Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протоколи, які підписуються усіма членами лічильної комісії, після чого голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Після доповіді лічильної комісії, сесія ради приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

п. 7 виключено згідно Рішення районної ради від 21.01.2016 р. № 34 ""Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання, затвердженого рішенням 2 сесії районної ради 7 скликання від 1 грудня 2015 року № 3")

8.Депутат ради зобов’язаний особисто здійснювати своє право на голосування. Депутат, відсутній при голосуванні, не має права подавати свій голос заочно чи пізніше.

9.При виявленні помилок в порядку і механізмі голосування за рішенням сесії, проводиться повторне голосування. При виявленні порушень в ході голосування, його результати визнаються недійсними.

10.Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу депутатів, крім випадків, коли Конституцією і Законом України обумовлений інший порядок голосування, після чого підписується головою ради, а у випадках, передбачених у п. 1 ст. 14 даного Регламенту - головуючим на сесії.

За дорученням ради, прийняті рішення можуть бути доопрацьовані виконавчим апаратом районної ради. При доопрацюванні прийнятих рішень і додатків до них не допускаються внесення будь-яких змін, не зафіксованих у звукових стенограмах пленарних засідань районної ради, крім усунення неточностей редакційного та юридичного характеру, які не впливають на зміст і розуміння тексту.

Після доопрацювання, рішення візуються головами постійних комісій районної ради, завідуючими відділами – організаційним, чи загальним і подаються на підпис голові районної ради.

11.Прийняті рішення ради підписуються головою районної ради і оприлюднюється загальним відділом виконавчого апарату районної ради, у порядку визначеному Законом України „Про доступ до публічної інформації”, не пізніше 5 робочих днів з дня їх прийняття на пленарному засіданні сесії районної ради.

Прийняті рішення ради в п'ятнадцятиденний строк тиражується і розсилається виконавчим апаратом ради постійним комісіям, районній державній адміністрації, відповідним підприєм­ствам, установам, організаціям, посадовим особам, селищній та сільським радам».

12. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не встановлено інший строк їх введення в дію.

Рішення ради, що передбачають адміністративну відповідальність за їх порушення, вступають в силу через десять днів після їх опублікування в пресі,  діють протягом терміну, передбаченого в рішенні, але не більше строку повноважень ради.

13.Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і посадовими особами ради.

Рішення ради, як правило, знімаються з контролю радою після детального вивчення депутатами стану справ і висновків відповідної постійної комісії.

14.Пропозиції і критичні зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, подані в письмовій формі головуючому на сесії або в секретаріат, а також ті, що викладені в висновках постійних комісій, якщо вони не отримали вирішення на сесії, в п’ятнадцятиденний строк розглядаються головою ради і направляються відповідним державним і громадським органам, посадовим особам, які зобов’язані в місячний строк розглянути ці пропозиції та зауваження і про їх результати повідомити безпосередньо депутатові або постійній комісії, а також раді.

15.Листи і звернення громадян, що надійшли до сесії ради, розглядаються в порядку, передбаченому законом.

Стаття 19. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

1. На засіданнях ради депутат повинен не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити оратора про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням ради. Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі оратора, має право на репліку.

2. Якщо головуючий звертається до оратора, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

3. Якщо оратор перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка виголошена після позбавлення його слова, не заноситься до стенограми засідання.

4. Під час засідання ради депутати не повинні заважати ораторам і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу оратора на термін, на який виступ оратора переривався, якщо це не пов’язано із застосуванням до оратора заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 20. Протокол сесії.

1.На кожній сесії ради ведеться звукова стенограма сесії, з строком її зберігання не менше одного року після засідання сесії, на основі якої працівники виконавчого апарату ради складають стенографічний протокол.

2.В протоколі сесії ради вказуються:

-назва ради, порядковий номер сесії (в межах скликання) і дата проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних в раду, кількість присутніх і відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії;

- прізвища, ініціали депутатів, які виступили (для осіб, які не є депутатами,  посади), а також депутатів, які внесли депутатський запит або подали запитання (письмово чи усно) доповідачам;

- перелік всіх прийнятих рішень з даними числа голосів, які проголосували за рішення, проти нього та утримались. 

Рішення ради з процедурних питань (про затвердження порядку денного, щодо припинення обговорень, чи прийняття до відома довідок тощо) заносяться до протоколу сесії.

3.До протоколу сесії додаються:

- рішення, прийняті радою;

- тексти доповідей і співдоповідей;

- письмові зауваження і пропозиції депутатів, передані головуючому на сесії;

- письмові інформації органів ради, що роздані депутатам на сесії;

- письмові запити депутатів;

- список реєстрації присутніх на сесії депутатів;

- список запрошених осіб.

4.Стенографічний протокол пленарного засідання сесії ради оформляється в місячний строк. Протокол сесії ради підписується головуючим на сесії ради.

За достовірність записів в протоколі сесії та за своєчасне оформлення протоколу, інших матеріалів сесії відповідальність несе начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради.

Оригінали протоколів сесій зберігаються протягом встановленого строку в загальному відділі виконавчого апарату, а потім здаються на постійне зберігання в районний державний архів.

 

 

 

Глава 3
 Розгляд радою питань заспеціальними процедурами

§ 1. Прийняття районного бюджету
 та контроль за його виконанням.

Стаття 21. Вимоги до проекту рішення про районний бюджет.

1. Порядок розгляду та прийняття рішення ради про районний бюджет, звіту про виконання районного бюджету регламентується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, іншими законами, які регламентують бюджетні правовідносини, та цим Регламентом.

2. Організація розгляду проекту бюджету покладається на постійну комісію ради з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету, яка є профільною комісією з питань опрацювання проекту районного бюджету.

3. Проект рішення про районний бюджет готується та виноситься на розгляд ради районною державною адміністрацією.

4. Проект рішення про районний бюджет подається у відповідності з вимогами статей  Бюджетного кодексу України.

Стаття 22. Організація розгляду проекту районного бюджету у постійних комісіях ради.

1. Після подання до розгляду проект рішення про районний бюджет на наступний бюджетний рік розглядається депутатами, постійними комісіями ради, депутатськими групами та фракціями.

2. Депутати ради, постійні комісії ради, депутатські групи та фракції формують свої пропозиції до проекту рішення про районний бюджет, розгляд яких віднесено до їх компетенції, та передають їх у постійну комісію ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету. Пропозиції подаються у паперовому та електронному вигляді. Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетуузагальнює та передає їх на опрацювання фінансовому управлінню районної державної адміністрації.

3. Пропозиції про збільшення видатків бюджету мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції про зменшення доходів районного бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню. Жодна з таких пропозицій не повинна призводити до створення дефіциту бюджету та зміни обсягу міжбюджетних трансфертів. Якщо принаймні одна із вимог не виконується, відповідна пропозиція до розгляду постійною комісією ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетуне приймається.

4. Висновки та пропозиції до проекту рішення про районний бюджет постійна комісія ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетунаправляє фінансовому управлінню районної державної адміністрації для їх врахування у проекті рішень.

5. Доопрацьований районною державною адміністрацією проект рішення про районний бюджет має містити текстові статті та показники, уточнені відповідно до висновків, проголосованих постійною комісією ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

Стаття 23. Розгляд проекту районної бюджету на пленарному засіданні  ради.

1. Доопрацьований проект рішення ради про районний бюджет виноситься на пленарне засідання ради, де заслуховуються доповідь начальника фінансового управління районної державної адміністрації щодо врахування висновків та пропозицій до проекту рішення, а також доповідь голови постійної комісії ради з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

2. Після обговорення доповідей голосуються питання про взяття проекту рішення про районний бюджет за основу.

Зі спірних питань та питань, які не враховані при доопрацюванні проекту рішення про районний бюджет, але містяться у пропозиціях депутатів, постійних комісій ради та депутатських груп і фракцій, і на яких наполягають депутати, відбувається окреме голосування, при цьому заслуховуються думки голови постійної комісії ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету, депутатів ради та начальника фінансового управління.

3. Після цього сесія ради приймає проект рішення про районний бюджет в цілому.

4. Районний бюджет на наступний бюджетний період затверджується до 25 грудня року, що передує плановому.

Стаття 24. Внесення змін до районного бюджету.

1. Проекти рішень про внесення змін до районного бюджету готуються фінансовим управлінням та подаються постійній комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

2. Розгляд проектів рішень про внесення змін до районного бюджету відбуваються за загальною процедурою відповідно до цього Регламенту за участю представника фінансового управління.

Стаття 25. Звітність про виконання районного бюджету.

1. Річний звіт про виконання районного бюджету подаються районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. До звіту додається аналітичні матеріали у вигляді порівняльних таблиць.

2. Перевірка річних звітів здійснюється постійною комісією ради з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету, після чого рада на пленарному засіданні затверджує звіт про виконання районного бюджету або приймає інше рішення з цього приводу.

3. Інформація про хід виконання бюджету за І квартал, І півріччя та 9 місяців подається раді районною державною адміністрацією протягом двох місяців після закінчення відповідного кварталу. Отримана інформація розглядається на засіданні постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету і надається всім депутатам для ознайомлення.

§ 2. Прийняття Програми економічного
та соціального розвитку району
та контроль за її виконанням.

Стаття 26. Вимоги до проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району.

1. Порядок розгляду та прийняття рішення ради про Програму економічного та соціального розвитку району та звіту про виконання Програми економічного та соціального розвитку району регламентується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами та цим Регламентом.

2. Організація розгляду проекту Програми економічного та соціального розвитку району покладається на постійну комісію ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету, яка є провідною комісією з питань опрацювання проекту Програми економічного та соціального розвитку району.

3. Проект рішення про Програму економічного та соціального розвитку району готується та виноситься на розгляд ради районною державною адміністрацією.

Стаття 27. Організація розгляду проекту Програми економічного та соціального розвитку району у постійних комісіях ради.

1. Після подання проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району розглядається депутатами, постійними комісіями ради, депутатськими групами та фракціями. Обговорення може проводитись за участю представників галузевих управлінь та експертів.

2. Депутати ради, постійні комісії ради, депутатські групи та фракції формують свої пропозиції до проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району, в тому числі в частині витрат на фінансування програм та сфер господарства, розгляд яких віднесено до їх компетенції, та передають їх у постійну комісію ради питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.Пропозиції подаються у паперовому та електронному вигляді. Постійна комісія ради питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетуузагальнює їх.

3. Висновки та пропозиції до проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району постійна комісія ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетунаправляє відділу економікирайонної державної адміністрації для їх врахування у проекті рішення.

Стаття 28. Розгляд проекту Програми економічного та соціального розвитку району на пленарному засіданні ради.

1. Доопрацьований проект рішення ради про Програму економічного та соціального розвитку району виноситься на пленарне засідання ради, де заслуховуються доповідь районної державної адміністрації щодо врахування висновків та пропозицій до проекту рішення, а також доповідь голови постійної комісії ради з соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

2. Після обговорення доповідей голосуються питання про взяття проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району за основу.

Зі спірних питань та питань, які не враховані при доопрацюванні проекту рішення про Програму економічного та соціального розвитку району, але містяться у пропозиціях депутатів, постійних комісій ради та депутатських груп і фракцій, і на яких наполягають депутати, відбувається окреме голосування, при цьому заслуховуються думки голови постійної комісії ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету, депутатів ради та начальника відділу економіки.

3. Після цього сесія ради приймає проект рішення про Програму економічного та соціального розвитку району в цілому.

Стаття 29. Внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку району.

1. Проекти рішень про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку району готуються районною державною адміністрацією та подаються постійній комісії зпитаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

2. Розгляд проектів рішень про внесення змін до Програми економічного та соціального розвитку району відбуваються за загальною процедурою відповідно до цього Регламенту за участю представника відділу економіки.

Стаття 30. Звітність про виконання Програми економічного та соціального розвитку району.

1. Річний звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку району подаються районною державною адміністрацією у двомісячний строк після завершення відповідного календарного року. До звіту додаються аналітичні матеріали у вигляді порівняльних таблиць.

2. Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією ради з питаньсоціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетуу визначеній нею формі, після чого рада на сесійному засіданні затверджує звіт про виконання Програми економічного та соціального розвитку району або приймає інше рішення з цього приводу.

3. Інформація про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку за І півріччя та 9 місяців подається раді районною державною адміністрацією протягом двох місяців після закінчення відповідного періоду. Отримана інформація розглядається на засіданні постійної комісії ради з питань проведення питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджетуі надається депутатам для ознайомлення.

4. Контроль за виконанням Програми економічного та соціального розвитку району, а також цільових програм місцевого самоврядування, рада здійснює, заслуховуючи доповіді районної державної адміністрації, та через постійні комісії ради відповідно до їх компетенції.

§ 3. Розгляд радою проектів регуляторних актів.

Стаття 31. Регуляторна політика ради.

1. Порядок розгляду і прийняття радою регуляторних актів у сфері господарської діяльності регламентується Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та цим Регламентом.

Відповідно до цього порядку розглядаються і приймаються регуляторні акти, окремі положення яких спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між районною радою та суб’єктами господарювання.

2. При розгляді і прийнятті регуляторних актів у сфері господарської діяльності рада виходить з того, що згідно із Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» ця діяльність спрямовується на вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також відносин між регуляторним органом влади та суб’єктами господарювання, на недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання держави у діяльність суб’єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності, що проводиться у межах, у порядку та у спосіб, встановлених Конституцією України та законами України.

3. З метою реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності рада визначає відповідальною за регуляторну політику постійну комісію ради питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

Стаття 32. План діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів.

1. План діяльності ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік розробляється в порядку, передбаченому цим Регламентом, підлягає затвердженню радою не пізніше 15 грудня поточного року, в межах підготовки та затвердження плану роботи ради.

2. У плані діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинно бути вказано: назву проектів, мету їх прийняття, терміни підготовки проектів, найменування органів та структурних підрозділів, відповідальних за розробку проектів регуляторних актів.

3. Якщо готується або розглядається проект регуляторного акту, не внесений до затвердженого радою плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада зобов’язана внести відповідні зміни до плану.

Стаття 33. Вимоги до проекту регуляторного акту.

1. Дотримання вимог законодавства у сфері регуляторної діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на розгляд ради покладається на розробників проектів.

2. По кожному проекту регуляторного акту його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

Аналіз регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» до оприлюднення проекту регуляторного акту з метою отримання зауважень та пропозицій.

3. Кожний проект регуляторного акту разом з відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у термін не пізніше 5 робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проекту регуляторного акту і не може бути меншим за 1 місяць та більше за 3 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

4. За рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради:

1) оприлюднюються проекти регуляторних актів, не оприлюднені до внесення їх на розгляд ради;

2) можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, оприлюднені до внесення їх на розгляд ради.

5. У випадку оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії функцію розробника проекту виконує орган, особа або група осіб, які внесли цей проект на розгляд ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради або відповідальної постійної комісії. Зауваження та пропозиції з оприлюдненого проекту регуляторного акту, внесеного на розгляд ради, подаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробнику цього проекту та до профільної постійної комісії.

6. Видатки, пов’язані з оприлюдненням документів фінансуються за рахунок розробників проектів регуляторних актів.

Стаття 34. Порядок розгляду проекту регуляторного акту постійними комісіями ради.

1. Кожний проект регуляторного акту, внесений на розгляд, подається до відповідальної постійної комісії ради для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4 і 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Відповідальна постійна комісія ради забезпечує підготовку експертного висновку з регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту.

Відповідальна постійна комісія для підготовки експертного висновку може залучати структурні підрозділи виконавчого апарату та структурні підрозділи районної державної адміністрації, підприємства, установи, організації, громадські організації, наукових співробітників та спеціалістів відповідних галузей. Строк підготовки експертного висновку не повинен перевищувати 1 місяця.

3. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 цього Закону.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесенні, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку, встановленого для його підготовки.

4. Висновки відповідальної постійної комісії ради передаються для вивчення до профільної постійної комісії.

5. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови районної ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою – третьою цієї статті, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного цим депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 цього Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Стаття 35. Порядок розгляду проекту регуляторного акту на пленарному засіданні районної ради.

1. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2. Регуляторний акт не може бути прийнятий радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

1) відсутній аналіз регуляторного впливу;

2) проект регуляторного акта не був оприлюднений.

3. У разі виявлення будь-якої з обставин, визначених частиною другою цієї статті, голова районної ради має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень.

Стаття 36. Відстеження результативності регуляторних актів.

1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих радою, забезпечуються районною державною адміністрацією.

2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акту, прийнятого радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії, відповідальної постійної комісії ради, розробнику проекту регуляторного акту.

3. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акту, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає профільна постійна комісія, відповідальна постійна комісія ради, розробник проекту цього регуляторного акту.

4. Рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про виконання державної регуляторної політики виконавчим апаратом.

Відповідальна постійна комісія готує та попередньо розглядає питання по звіту голови районної ради про виконання державної регуляторної політики у частині, що віднесена до компетенції постійних комісій ради.

Щорічні звіти голови районної ради оприлюднюються шляхом їх публікації на офіційному сайті районної ради. (абз. викладено в редакції зг. Рішення районної ради від 27.06.2017 р. № 293 "Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання")

§ 4. Призначення на посади,
звільнення з посад посадових осіб її органів,
а також підконтрольних та підзвітних раді
 підприємств, установ та організацій.

Стаття 37. Порядок обрання голів постійних комісій ради.

1. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються головою районної ради за погодженням з фракціями та з урахуванням згоди кандидатів.

2. Обрання голів постійних комісій ради здійснюється за списком у цілому.

3. Кожному кандидату напосаду голови постійної комісії ради може за бажанням надаватись слово для виступу та відповідей на запитання.

Стаття 38. Порядок відкликання голів постійних комісій ради.

1. Голова постійної комісії ради може бути у будь-який час відкликаний районною радою.

2. Вмотивовані пропозиції про відкликання голови постійної комісії ради вносяться:

1) головою постійної комісії ради із заявою про відкликання за власним бажанням;

2) головою районної ради;

3) за рішенням відповідної постійної комісії ради (без врахуванням голосу самого голови постійної комісії);

4) не менш як однією третиною від загального складу ради.

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної комісії ради, районна рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів постійної комісії, визначеного нею. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань, віднесених до його компетенції.

Рішення ради про відкликання голови постійної комісії ради повинно бути вмотивованим.

4. У випадку відкликання голови постійної комісії ради він залишається членом цієї комісії, якщо рада не прийняла іншого рішення.

Стаття 39. Порядок призначення на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій.

1. Кандидатури керівників комунальних підприємств, установ та організацій вносить на розгляд ради голова районної ради.

2. Перед внесенням на розгляд кандидатур керівників комунальних підприємств, установ та організацій вони обговорюються у постійних комісіях ради, які вправі робити доповіді на пленарному засіданні.

3. Рада приймає рішення про голосування щодо кожної кандидатури окремо чи списком.

4. Питання про звільнення із займаних посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій підлягає попередньому обговоренню у постійних комісіях ради та депутатських фракціях (групах), які готують мотивовані висновки і при необхідності роблять доповіді на пленарних засіданнях.

5. Вмотивовані пропозиції про звільнення з посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій вносяться:

1) головою районної ради;

2) постійною комісією ради;

3) не менш як однією третьою депутатів від загального складу ради.

6. Під час розгляду питання про звільнення із займаних посад керівників комунальних підприємств, установ та організацій, вказаним особам надається слово для виступу.

§ 5. Порядок дострокового припинення
повноважень депутата районної ради.

Стаття 40. Розгляд питання про дострокове припинення повноважень депутата районної ради.

1. За рішенням ради повноваження депутата районної ради можуть бути припинені достроково у зв’язку з:

1) набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) особистою заявою депутата ради про складення ним депутатських повноважень.

2. Депутат, що бажає достроково скласти депутатські повноваження, подає відповідну заяву на ім’я голови районної ради. У заяві депутат може вказати мотиви свого рішення. Заява депутата ради про складання повноважень може бути відкликана до її розгляду на пленарному засіданні ради.

3. Після набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі, щодо депутата ради за рекомендацією постійної комісії ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політикина пленарному засіданні може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата.

§ 6. Розгляд радою питань,
пов’язаних з депутатськими запитами.

Стаття 41. Внесення депутатського запиту та його оголошення на пленарному засіданні районної ради.

1. Депутати ради та постійні комісії ради готують та вносять депутатські запити відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цього Регламенту.

2. Короткий зміст належним чином підготовленого і внесеного депутатського запиту оголошується головуючим на пленарному засіданні ради.

Стаття 42. Розгляд районною радою питання про направлення депутатського запиту.

1. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше двох депутатських запитів одного депутата.

2. Після оголошення короткого змісту депутатського запиту головуючий на пленарному засіданні ради оголошує голосування щодо підтримки депутатського запиту.

3. Рада може підтримати вимогу депутата ради до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території району, більшістю голосів від загального складу ради.

4. Виконавчий апарат надсилає текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до якого його скеровано, разом з відповідним рішенням ради.

Стаття 43. Розгляд відповіді на депутатський запит.

1. Відповіді на депутатський запит оголошуються головуючим на пленарному засіданні ради в тому разі, якщо на цьому наполягає депутат, який є ініціатором депутатського запиту.

2. Депутат ради після оголошення відповіді на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати трьох хвилин.

3. Згідно з процедурним рішенням ради, прийнятим на пропозицію депутата, який є ініціатором депутатського запиту, а також у разі якщо така пропозиція підтримана не менш як однією третьою від загального складу ради проводиться обговорення відповіді на депутатський запит.

4. Для обговорення відповіді на депутатський запит виконавчий апарат запрошує на пленарне засідання ради посадових осіб, до яких було направлено депутатський запит.

5. Обговорення відповіді на депутатський запит включає:

1) виступ депутата, який вніс депутатський запит з обґрунтуванням своєї пропозиції, – до трьох хвилин;

2) виступ представника органу або посадової особи, до якої було направлено депутатський запит, – до трьох хвилин.

§ 7. Розгляд радою питань,
пов’язаних з контролем за діяльністю
районної державної адміністрації.

Стаття 44. Розгляд радою звітів і доповідей голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.

1. Районна рада не рідше одного разу на рік розглядає звіти голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку району, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною держаною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

2. Районна державна адміністрація одночасно із звітом про виконання районного бюджету подає на розгляд ради доповіді про результати виконання затвердженої нею Програми економічного та соціального розвитку району.

3. Рада за пропозицією голови районної ради або не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, або профільної постійної комісії ради може в будь-який час прийняти рішення про позачерговий звіт з питань, зазначених у частині першій цієї статті.

4. Після заслуховування звіту районної державної адміністрації про результати виконання програм економічного і соціального розвитку району, з інших питань та співдоповідей постійних комісій проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту рада приймає відповідне рішення.

5. У разі якщо діяльність районної державної адміністрації визнана незадовільною, рада може прийняти резолюцію недовіри голові районної державної адміністрації без додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання.

Стаття 45. Підготовка до розгляду районною радою питання про недовіру голові районної державної адміністрації.

1. Питання про висловлення недовіри голові районної державної адміністрації може бути внесене на розгляд ради головою районної ради або за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради, підтриманою їх підписами.

2. Після внесення пропозиції про недовіру голові районної державної адміністрації постійні комісії ради відповідно до предметів їх відання не пізніш як у триденний строк формують і направляють через виконавчий апарат питання до голови районної державної адміністрації, на які вони хотіли б отримати відповіді до розгляду питання про недовіру голові районної державної адміністрації.

3. Голова районної державної адміністрації у чотириденний строк після отримання зазначених у частині другій цієї статті запитів від постійних комісій направляє комісіям відповіді на них.

4. Після отримання відповідей на поставлені питання постійні комісії розглядають питання про недовіру голові районної державної адміністрації на своїх засіданнях.

Стаття 46. Розгляд районною радою питання про недовіру голові районної державної адміністрації.

1. Розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації починається з доповіді голови районної ради або депутата ради, уповноваженого з числа депутатів, які ініціювали питання про висловлення недовіри голові районної державної адміністрації. Для доповіді надається до 30 хвилин. Після закінчення доповіді доповідач протягом 30 хвилин відповідає на усні запитання представників депутатських фракцій та інших депутатів. Після закінчення відповідей на запитання слово для виступу до 30 хвилин надається голові районної державної адміністрації.

2. Після доповіді та відповідей на запитання надається слово для виступу представникам постійних комісій та депутатських фракцій тривалістю до трьох хвилин.

3. Після закінчення обговорення, передбаченого частиною другою цієї статті, проводиться таємне голосування щодо висловлення недовіри голові районної державної адміністрації.

§ 8. Розгляд радою проектів рішень,
направлених на доопрацювання.

Стаття 47. Порядок направлення проектів рішень на доопрацювання.

1. У разі необхідності додаткового вивчення відповідного проекту рішення ради він направляється на доопрацювання, для чого протокольним дорученням головуючого на пленарному засіданні ради створюється робоча група.

2. До складу робочої групи включаються депутати ради, начальник відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації (у випадку, якщо проект рішення подавався районною державною адміністрацією), завідувач юридичним сектором виконавчого апарату ради, представник профільної постійної комісії ради, на яких покладається документальне забезпечення проведення засідань робочої групи, а також інші особи.

Склад робочої групи фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

3. На підставі звукової стенограми пленарного засідання ради виконавчий апарат готує протокольне доручення сесії про доопрацювання відповідного проекту рішення із зазначенням складу робочої групи, яке підписується заступником голови ради та направляється членам робочої групи.

4. Організаційне забезпечення проведення засідань робочої групи покладається на виконавчий апарат.

Стаття 48. Порядок розгляду робочою групою проекту рішення.

1. На першому засіданні робочої групи з числа депутатів, які входять до її складу, обирається голова робочої групи.

Право ухвального голосу на засіданнях робочої групи мають лише депутати, які входять до її складу.

2. До участі уроботі групи можуть залучатися посадові особи виконавчого апарату, фахівці та експерти.

3. Засідання робочої групи оформлюються протоколом, ведення та оформлення якого покладається на відповідного працівника виконавчого апарату.

4. За наслідками додаткового вивчення проекту рішення робоча група ухвалює рішення про:

1) схвалення проекту рішення;

2) доопрацювання проекту рішення уповноваженим суб’єктом (з обґрунтуванням та відповідними рекомендаціями);

3) відхилення проекту рішення (з зазначенням підстав, з яких проект відхиляється, та посиланням на норми чинного законодавства України).

5. Протокол засідання робочої групи реєструється у профільній постійній комісії ради та долучається до проекту рішення ради.

6. На пленарному засіданні ради, до проведення голосування за проект рішення, який був направлений на доопрацювання, головуючий інформує депутатів про зміст протоколу засідання робочої групи та в разі необхідності надає слово представнику робочої групи.

Глава 4
 Рішення районної ради

Стаття 49. Види рішень ради.

1. Рішеннями районної ради є акти районної ради, а також процедурні та інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань ради.

2. Актами районної ради є:

1) рішення – рішення ради, прийняте у межах її компетенції для досягнення певної цілі, що спричинює певні юридичні наслідки;

2) звернення – рішення ради, звернене до непідпорядкованих районній раді суб’єктів із закликом до певних дій та ініціатив;

3) заяви – рішення ради, що містить у собі виявлення позиції районної ради з певних питань.

Стаття 50. Скасування рішень ради.

1. Рішення ради можуть бути скасовані районною радою до підписання відповідного акта ради головою районної ради, але не пізніше закриття відповідної сесії ради.

2. Акти районної ради, що набрали чинності, скасуванню районною радою не підлягають, вони можуть бути визнані такими, що втратили чинність.

3. У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту рішення депутат ради, інший уповноважений суб’єкт може звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення цього Регламенту при  розгляді й голосуванні питання.

4. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень Регламенту, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням районної ради повторне голосування без обговорення.

Стаття 51. Набрання чинності рішеннями ради.

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо районною радою не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

2. Рішення ради не нормативно-правового характеру та рішення індивідуальної дії набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо в самому акті не вказано пізніший строк набрання чинності.

3. Рішення ради нормативно-правового характеру опубліковуються не пізніше двох місяців з моменту їх прийняття у газеті «Слово Придністров’я».

Стаття 52. Рішення ради з процедурних питань.

1. Районна рада може прийняти рішення з процедурних питань (надалі – процедурне рішення), зазначених у цьому Регламенті, без підготовки у постійних комісіях та включення до порядку денного. Такі рішення приймаються відразу після скороченого обговорення.

2. Рішення ради з процедурних питань вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

3. Процедурне рішення приймається відкритим голосуванням і заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

Глава 5

Депутати, посадові особи ради

Стаття 53. Повноваження депутата ради.

1. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

2.Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії ради.

Голова ради і його заступники, не повинні входити до складу жодної з постійних комісій ради.

3.На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших формах, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виборних або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок районного бюджету.

4.Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

5.Відкликання депутата здійснюється у встановленому законом порядку.

6.Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

7.Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради або передані в письмовій формі головуючому на сесії, розглядаються радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою та про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.

8.Якщо депутат допускає образливі висловлювання по відношенню до інших депутатів, або здійснює дії, що суперечать правилам депутат­ської етики, рада має право, на основі висновку постійної комісії з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики прийняти до нього такі міри впливу: попередження, попередження з повідомленням в засобах масової інформації, а у випадках систематичних порушень норм етики і моралі - звернутись до керівництва місцевої організації політичної партії з пропозицією про дострокове припинення його повноважень.

Стаття 54. Право депутата ради.

1.Депутат має право звернутися до керівників ради та її органів, керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради.

Стаття 55. Депутатські фракції і групи.

1. Депутати районної ради можуть добровільно об’єднуватися в депутатські фракції, групи. Депутатські фракції, групи районної ради 7скликання формуються на партійній основі депутатами районної ради.

Порядок вступу до депутатської фракції, групи районної ради 7 скликання або виходу з неї визначається рішенням вищого керівного органу політичної партії від якої він був обраний депутатом районної ради, Регламентом районної ради 7 скликання та Законом України “Про статус депутатів місцевих рад“.

2.Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції, групи.

3.Для реєстрації депутатської фракції, групи на ім’я голови районної ради подається підписана особисто депутатами заява про утворення фракції, групи, з зазначенням її повної назви, мети створення, додається поіменний список членів фракції з визначенням осіб, яким доручено представляти фракцію в раді.

4.Головуючий на пленарному засіданні ради на початку чергового засідання зобов’язаний зробити повідомлення про створення депутатської фракції та її склад. З цього моменту фракція вважається зареєстрованою.

5. Зареєстрована фракція, група має право виступати на сесії з будь-якого питання порядку денного. Депутат, який виступає від фракції, групи. визначається самою фракцією, групою завчасно, повідомляє про це секретаріат сесії і має першочергове право виступу після виступів представників постійних та інших комісій ради.

6.Депутатська фракція, група не має права виступати від імені районної ради.

7.За поданням зареєстрованої фракції, групи, з дозволу голови ради, підготовлені нею документи тиражуються і розповсюджуються серед депутатів, якщо вони подані за три дні до початку роботи сесії.

8.Фракції депутатів, групі надається можливість попереднього обговорення питань, що вносяться на розгляд ради, а також виділяється приміщення для її роботи.

Стаття 56. Припинення повноважень депутата ради.

1.Повноваження депутата ради припиняються достроково у випадках, передбачених ст.5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад“. Крім цього, рада може достроково припинити повноваження депутата у випадках:

-подачі ним заяви про складення депутатських повноважень;

-виконання вироку суду, згідно з яким до депутата застосована міра покарання, пов’язана з позбавленням волі;

2.Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається комісією з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики, яка подає раді свій висновок з цього питання.

3.Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводить до районної виборчої комісії.

Стаття57. Голова районної ради.

1.Голова ради обирається радою з числа її депутатів таємним голосуванням. Повноваження голови Ради і порядок його діяльності здійснюються у відповідності з ст. 55 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" і цим Регламентом.

Стаття 58. Заступник голови районної ради.

І. Заступник голови ради обирається радою, за поданням голови ради, з числа депутатів, шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження відповідно до ст. 56 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Глава 6

Постійні комісі

Стаття 59.  Утворення постійних комісій ради.

Постійні комісії ради є органами ради і обираються нею на строк її повноважень. Постійні комісії діють у відповідності із ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Регламентом та на основі Положення про постійні комісії, що затверджуються радою.

Рада утворює такі постійні комісії:

1.Постійна комісія з питань місцевого самоврядування,  регламенту, епутатської діяльності, законності та правової політики.

2.Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, планування фінансів та бюджету.

3.Постійна комісія з питань агропромислового розвитку, лісового господарства, раціонального використання надр, екології, землекористування та водних ресурсів.

4.Постійна комісія з питань гласності, гуманітарної та соціальної сфери.

5.Постійна комісія з питань регулювання комунальної власності та благоустрою населених пунктів.

Стаття 60. Склад постійних комісій.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

При необхідності, рада може змінити перелік, функціональну спрямованість, чисельний склад, переобрати персональний склад постійних комісій.

Персональний склад постійних комісій радиформується з урахуванням пропозицій депутатів обраних від політичних партій і виборчих блоків (фракцій).

Чисельний склад постійних комісій визначається рішенням ради, але не менше 5 депутатів.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.

Голосування усіх питань при формуванні складу постійних комісій проводиться відкрито.

Стаття 61. Функціональна діяльність постійних комісій.

1.Голова постійної комісії:

-організовує роботу комісії;

-скликає і веде засідання комісії;

-пропонує порядок денний і організовує підготовку необхідних для засідання матеріалів;

-дає доручення членам комісії, скликає їх для роботи в підготовчих комісіях і робочих групах, а також для виконання інших доручень;

-запрошує для участі в засіданнях комісії посадових осіб, представни­ків громадських організацій, вчених і спеціалістів;

-представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, а також громадянами;

-організовує роботу з виконання висновків і рекомендацій комісії;

-інформує голову ради про розглянуті питання, а також про заходи, що прийняті з реалізації рекомендацій комісії;

-інформує членів комісії, інших депутатів про виконання рішень ради та розгляд рекомендацій тощо.

2.3аступник голови постійної комісії:

-виконує окремі функції голови комісії за його дорученням;

- виконує обов'язки голови або секретаря комісії у разі їх відсут­ності.

3. Секретар постійної комісії:

-організовує ведення протоколу засідання постійної комісії;

-веде діловодство постійної комісії;

-організовує роботу з підготовки матеріалів на засідання комісії;

-забезпечує членів постійної комісії необхідною інформацією;

-повідомляє членам постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання постійної комісії.

4.Постійні комісії ради здійснюють свої повноваження шляхом прийняття рішень, висновків і рекомендацій.

Рішення, висновки і рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

У випадку несвоєчасного розгляду рекомендацій постійних комісій, вони можуть вносити до ради пропозиції про притягнення винних до відповідальності.

5.Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісій.

У засіданнях комісій можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) депутати, які не входять до складу даної комісії.

У випадку неможливості прибуття на засідання комісії, член комісії повідомляє про це голову постійної комісії, або працівників виконавчого апарату. На засідання можуть запрошуватись представники засобів масової інформації.

6.Засідання постійних комісій ведуться відкрито. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

7.Член постійної комісії зобов’язаний брати участь в діяльності комісії, сприяти виконанню її рішень, висновків та рекомендацій, виконувати доручення комісії та її голови.

Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки комісії, може внести їх у письмовій або усній формі, при обговоренні даного питання, на сесії ради.

8.Рішення, висновки і рекомендації постійних комісій підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії.

Протоколи засідань постійної комісії підписуються її головою і секретарем. Протоколи спільних засідань підписуються головами і секретарями відповідних комісій.

Рішення і протоколи засідань постійних комісій зберігаються в справах відповідних комісій, а після закінчення терміну зберігання здаються в загальний відділ виконавчого апарату районної ради для упорядкування і передачі в державний архів району на постійне зберігання.

9. Бланки постійних комісії ради затверджуються розпорядженням голови районної ради.

Глава 7

Тимчасові контрольні комісії

Стаття 62. Тимчасові контрольні комісії.

1.Рада, у випадку необхідності, створює тимчасові контрольні комісії. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа депутатів, з урахуванням пропозицій постійних комісій, для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2.Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

3.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти та інші особи, не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою в тимчасовій контрольній комісії.

4.Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Глава 8
 Робочі органи сесії ради

Стаття 63.  Робочі органи сесії районної ради.

Робочими органами сесії ради є лічильна комісія, редакційна комісія та секретаріат сесії ради.

Стаття 64.  Лічильна комісія.

1. Для підрахунку голосів депутатів при голосування на першому пленарному засіданні першої сесії ради створюється лічильна комісія для голосування шляхом підняття рук та таємних голосувань.

2. Лічильна комісія формується з 5 депутатів.

3. Лічильна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися лише з членів однієї депутатської групи, фракції. Підрахунки голосів при обранні першої лічильної комісії здійснюється головуючим.

4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. Засідання лічильної комісії проводяться гласно і відкрито, крім випадків таємного голосування.

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів комісії.

Стаття 65.  Редакційна комісія.

1. Редакційна комісія обирається радою процедурним рішенням за пропозицією головуючого з числа депутатів. У роботі редакційної комісії можуть брати участь автори проекту рішення.

2. Редакційна комісія оформляє остаточну редакцію прийнятого рішення. Цей примірник підписується уповноваженим членом редакційної комісії не пізніше наступного робочого дня після пленарного засідання.

Стаття 66. Секретаріат сесії.

1. На час проведення сесії, рада, з присутніх депутатів, обирає відкритим голосуванням секретаріат сесії. Пропозиції щодо кількісного і персонального складу секретаріату вносить голова ради. Рішення про обрання секретаріату сесії приймається більшістю голосів депутатів.

2. Секретаріат організовує запис бажаючих виступити, реєструє депутатські звернення, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали депутатів, разом з головуючим дає роз’яснення з питань роботи сесії, спільно з постійною комісією з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики вносить пропозиції до сесії стосовно окремих звернень депутатів, які доцільно визнати депутатськими запитами.

Глава 9

Президія ради

Стаття 67. Президія ради.

1.Рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2.До складу президії ради входять голова ради, його заступники, голови постійних комісій ради, керівники депутат­ських фракцій.

3.Президія ради діє на основі „Положення про президію”, що затверд­жується радою.

Глава 10

Виконавчий апарат ради

Стаття 68. Виконавчий апарат ради.

1.Рада утворює виконавчий апарат. Виконавчий апарат ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

2.Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також виконує інші повноваження за рішенням ради.

3.Структура виконавчого  апарату , чисельність, визначена відповідно до типових штатів,  затверджених Постановою Кабінету Міністрів України та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням голови.

4.Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

Глава 11

Засоби масової інформації

Стаття 69.  Засоби масової інформації ради.

1.     Районна рада визначає назву та мову засновуваних нею засобів масової інформації: Комунального підприємства «Могилів-Подільська районна телерадіокомпанія «Об’єктив» Могилів-Подільської районної ради.

(п. 1 викладено в редакції зг. Рішення районної ради від 27.06.2017 р. № 293 ""Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання")

2.     Рада на своїх засіданнях призначає на посади  за поданням голови районної ради керівників заснованих нею засобів масової інформації. Рада розглядає питання про звільнення з посади керівників заснованих нею засобів масової інформації за поданням голови районної ради.

1.     Керівники засобів масової інформації ради несуть відповідальність за виконання вимог, що пред’являються радою до відповідного засобу масової інформації і щорічно звітують перед радою на пленарних засіданнях.

Статтю 70 виключено зг. Рішення районної ради від 27.06.2017 р. № 293 "Про внесення змін до Регламенту Могилів-Подільської районної ради  7 скликання"                                                                                                 

Стаття 71. Офіційний сайт ради.

1.     Офіційний сайт районної ради створюється з метою найбільш повного оперативного інформування територіальних громад району та всіх зацікавлених осіб про діяльність районної ради.

2.     Координацію робіт із забезпеченням функціонування, розвитку та інформаційного наповнення офіційного сайту здійснює загальний відділ  виконавчого апарату районної ради.

3.     Положення про офіційний сайт районної ради затверджується головою районної ради

Глава 12

Прикінцеві положення

Стаття 72. Одноразове відхилення від процедур.

1. У разі необхідності районною радою з додержанням обмежень, передбачених частиною другою цієї статті, може бути прийняте рішення про одноразове відхилення від процедур, передбачених цим регламентом. Таке рішення приймається без обговорення шляхом голосування, яке проводиться після внесення відповідної пропозиції і заноситься до протоколу.

2. Прийняття рішення про одноразове відхилення від процедур, передбачених цим регламентом, не допускається, якщо така процедура, одноразове відхилення від якої пропонується, зумовлена вимогами закону.

Стаття 73. Порядок використання документів ради.

1.Звукова стенограма відкритого пленарного засідання ради, рішення та інші документи пленарних засідань ради, її комісій зберігаються у загальному відділі виконавчого апарату ради з правом вільного ознайомлення для депутатів ради та інших осіб в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Регламентом.

2. Матеріали закритих пленарних засідань ради, комісій ради надаються депутатам районної ради. Інші особи для ознайомлення з матеріалами закритих пленарних засідань ради мають отримати дозвіл голови або заступника голови ради, а з матеріалами закритих засідань постійних комісій – голови відповідної комісії.

3. Порядок надання для ознайомлення матеріалів, визначених частинами першою – другою цієї статті визначається головою ради за погодженням з постійною комісією районної ради з питань місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності, законності та правової політики.

 

Заступник голови районної ради                                    М.В. Слободянюк